Quảng Trị: Đánh giá 2 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng lúc 15:27:43 12/11/2018

(Web Quảng Trị) Ngày 17/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Trị tổ chức hội nghị Sơ kết, đánh giá 2 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) trực thuộc Sở TN&MT Quảng Trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố và đi vào hoạt động chính thức vào tháng 7/2016.

 Đánh giá 2 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau 2 năm đi vào hoạt động, VPĐKĐĐ Quảng Trị đã xây dựng quy định trình tự, cách thức thực hiện của 46 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có 32 thủ tục áp dụng cấp tỉnh, 14 thủ tục áp dụng ở cấp huyện. Tại VPĐKĐĐ tỉnh Quảng Trị, việc tiếp nhận và trả hồ sơ về đất đai được thực hiện từ bộ phận một cửa của đơn vị, tại các Chi nhánh thì việc tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa của cấp huyện. Tính đến nay, VPĐKĐĐ và các Chi nhánh đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết trên 16.000 lượt giao dịch.

Qua rà soát việc thực hiện thủ tục hành chính trước và sau khi thành lập VPĐKĐĐ, kết quả cho thấy các mặt tiêu cực như: tình trạng trả hồ sơ nhiều lần, kéo dài, gây phiền hà sách nhiễu cho người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã giảm nhiều, đặc biệt tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đã giảm đáng kể (từ 7,44% xuống còn 1%)… Sở TN&MT đã chỉ đạo VPĐKĐĐ thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý biến động cho các chi nhánh; cập nhật chỉnh lý kịp thời các biến động đất đai theo thẩm quyền, thông báo kịp thời và theo dõi, kiểm tra việc cập nhật thông tin thống nhất giữa VPĐKĐĐ, chi nhánh và UBND cấp xã, qua đó đã cập nhật, chỉnh lý thường xuyên biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính cho 63.268 trường hợp; quản lý, theo dõi và cung cấp kịp thời số thửa mới hình thành trên bản đồ địa chính cho 9.281 thửa.

Bên cạnh đó, từ khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình văn phòng 1 cấp đến nay, VPĐKĐĐ đã tiếp nhận và xử lý 164.410 lượt hồ sơ, bao gồm: Cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 113.913 hồ sơ và đăng ký giao dịch bảo dảm với 50.497 lượt. Hồ sơ cấp mới, cấp đổi giất chứng nhận quyền sử dụng đất: đã xử lý đúng và trước thời hạn 111.634 hồ sơ, đạt 98%. Hiện tại toàn VPĐKĐĐ và các Chi nhánh đang lưu trữ, quản lý 2.633,49m giá hồ sơ tài liệu, qua 2 năm hoạt động số lượng hò sơ tài liệu đã tăng lên khá nhiều, Văn phòng đã đưa vào kho lưu trữ 55.772 hồ sơ, tuy vậy diện tích kho lưu trữ và các trang thiết bị đi kèm để bảo quản hồ sơ không được mở rộng và đầu tư thêm, không có cán bộ chuyên trách nên công tác lưu trữ chưa được thực hiện đúng theo quy định… Trong 2 năm hoạt động, Văn phòng đã cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 1.313 lượt, chuyển thông tin kịp thời cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính 29.342 lượt…

Tuy nhiên, qua 2 năm đi vào hoạt động công tác phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VPĐKĐĐ còn hạn chế; cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn còn thiếu, năng lực cán bộ tại các chi nhánh còn yếu. Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác còn hạn chế là những khó khăn hiện thời ảnh hưởng không nhỏ đến công tác của VPĐKĐĐ.

Theo Tiến Nhất (www.quangtri.gov.vn)